Absolvent získá základní přehled o povinnostech hlavního vedoucího tábora. 


Absolventi obdrží po úspěšném vypracování testu osvědčení. Školení jsme rozdělili do dvou částí – eLearning (6 hodin) a prezenční kurz (22 hodin).

Časová dotace: 28 hodin, z toho 6 hodin eLearning, 22 hodin prezenčně.
Zkouška: Testy v eLeaningu, Závěrečný test
Certifikát: Platnost na dobu neurčitou

The course is intended for general public, especially for all new co-workers - volunteers and staff in clubs, centres and other YMCA facilities. The course serves for quick orientation in YMCA environment. The course provides basic information on history, international structure, mission, programmes and volunteering in YMCA.


Kurz je určen široké veřejnosti, zvláště všem nově příchozím dobrovolníkům a pracovníkům klubů, center a jiných zařízení YMCA. Kurz slouží k rychlé orientaci v prostředí YMCA. Poskytuje základní informace o historii, mezinárodní struktuře, poslání, programech a dobrovolnictví. 

Časová dotace: 3 hodiny eLearning

Zkouška: Test


Kurz je určen pro účastníky zahraničních programů YMCA v ČR, kteří nejsou členy YMCA. Jedná se především o programy Evropská dobrovolná služba, Volunteers for Europe v YMCA Lakeside, YMCA Greenhill, Rønningen Folkehøgskole Hostel a jiné. Absolvent získá základní informace o YMCA - historii, mezinárodní struktuře, poslání, programech a dobrovolnictví.

Kurz je povinný od roku 2016 pro všechny účastníky zahraničních programů YMCA v ČR, kteří nejsou jejími členy. 

Časová dotace: 3 hodiny eLearning

Zkouška: Test


Kurz pro uchazeče o činné členství v YMCA, či nové činné členy. Absolvent získá základní informace o YMCA - historii, poslání, programech, osobnostním a duchovním růstu...

Kurz je povinný pro všechny činné členy přijaté po roce 2012.

Časová dotace: 30 hodin, z toho 8 hodin eLearning, 22 hodin prezenčně.

Zkouška: Test
Certifikát: Platnost na dobou neurčitou

Tato e-learningová část Kurzu samostatný vedoucí YMCA je určena pro vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Účastník získá základní informace  o vedení, historii, struktuře a hospodaření YMCA, základy plánování a realizace aktivit s dětmi a mládeží v YMCA.

Termín spuštění e-learningu: 5. 2. 2018

Termín uzavření e-learningu: 16 2. 2018

Kurz je od roku 2015 povinný pro všechny vedoucí celoročních skupin a táborové vedoucí YMCA. Pro absolventy Školení hlavních vedoucích táborů je stanoven specifický postup, prosím kontaktujte sekretariat@ymca.cz.

 

Zkouška: Samostatná práce, ankety, testy
Certifikát: Potvrzení o absolvování e-learningu